skip to Main Content
Perfil Del Visitant D’Osona Del 2021

Perfil del visitant d’Osona del 2021

Un any més s’ha realitzat un estudi per conèixer millor el perfil del turista que visita la comarca d’Osona, així les dades que podem comparar respecte l’any 2019, ja que es considera el 2020 un any molt excepcional degut a la Covid i les seves restriccions, ens porta dades significatives com l’augment del turista masculí quasi arribant a un 60% d’homes respecte un 40% de dones, d’altra banda la franja d’edat que més ens visita segueix essent dels 35 als 44 anys provinent de la resta de Catalunya tot i que ha augmentat en gran mesura els que ens visiten de la resta de l’Estat Espanyol, amb un increment del 10% assolint el 18% del total; pel que fa als turistes estrangers es queda en un 9% del total repartint-se entre francesos (1,7%), italians (1,38%), belgues (1,03%), nord americans (1,09%) i alemanys (0,69%) entre d’altres. 

 

Gran part de qui visita Osona segueix fent-ho amb la la família i fills o tan sols amb la parella (fins al 65%), tot i que cal destacar que un 14,10% viatge sol, un 8,2% amb companys de feina i un 3,3% només amb amics 

Pel que fa el mitjà de transport escollit per arribar a la comarca el transport principal continua sent el vehicle propi, més del 83% dels turistes utilitzen aquest mitjà per tan sols el 5,9% amb tren o 1,3% amb autocar. 

El motius principal que porten els visitants a la comarca segueix essent l’oci amb un 67% però amb franc retrocés vers els motius professionals que puja 9 punts fins a un 19% i motius personals que pujen 8 punts fins al 12,8%.

 

Els allotjaments més utilitzats són els hotels amb un 55,3% degut a la seva capacitat però amb molt bones xifres els segueixen els càmpings amb un  32,6% i un 8,2% en cases rurals. Com és d’esperar gràcies a les eines digitals la gran majoria dels turistes contracten l’allotjament i el transport per compte propi tot i que cal destacar que quasi un 20% no va necessitar de cap informació prèvia degut a estar de pas o al coneixement d’allotjaments de la comarca que ja tenia, així un 54,6% dels visitants han estat repetidors, destacant els turistes que ens visiten assíduament havent-ho fet 4 vegades o més posicionant la destinació com un destí recurrent per qui ens visita, això ho demostra la valoració global del nostre territori amb un 8,7 sobre 10 de nota global l’entorn natural, el caràcter i amabilitat de la gent, l’allotjament, neteja i el soroll el més ben valorat essent les valoracions més baixes la qualitat de connexió a internet, l’accessibilitat de les persones amb dificultat de mobilitat i el transport públic.
 

 

Per últim cal destacar les activitats que realitzen els turistes durant l’estada a la comarca amb un 83,9% activitats tranquil·les i el relax, un 69,7% amb motivacions gastronòmiques o un 28,3% compres, aquesta motivació de shopping és la que més ha crescut respecte el 2019 tot i que la despesa mitjana per persona durant l’estada ha disminuït dels 308,89€ als 269€. Aquestes despeses es reparteixen entre 112,1€ per l’allotjament, 69,2€ en transport i 87,7€ en despeses.

Aquest treball ha estat realitzat per l’Observatori de Turisme a Barcelona, impulsat per la Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona, amb la col·laboració d’Osona Turisme basant-se en una. Mostra de 304 entrevistes a turistes repartides de forma proporcional durant tot l’any 2021 i amb un marge d’error de mostra d’un -5,6%. 

PODEU DESCARREGAR L’INFOGRAFÍA AQUÍ

Back To Top